Snow
เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด

ดำเนินธุรกิจบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด

   ปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นของประเทศที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน และหลังจากที่กฎหมาย
ยาเสพติดใหม่ 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมุ่งเน้นการมอง
“ผู้เสพ” คือ “ผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษามากกว่าการลงโทษอาญาทางกฎหมาย ด้วยการใช้หลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน เน้นการเข้าถึงการบำบัดรักษาทางการแพทย์ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน


   บริษัท ธนบุรี รีแฮบ เซ็นเตอร์ (ทีเอชอาร์) จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติดให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น 17 แห่ง เพื่อเพิ่มสถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้ติดสารเสพติดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มากขึ้น โดยในไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 มีแผนจะเปิดให้บริการทั้งสิ้น 4 แห่ง รวม 630 เตียง ได้แก่ The Hills Rehab อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง, Horizon Rehab Center อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 150 เตียง, Thonburi Treatment Center ซอยประชาอุทิศ 60/2 เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 110 เตียง และ Thonburi Pattaya Rehab อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 250 เตียง